FYSIOTHERAPIE A.SMEETS DEN BOSCH / MAASPOORT /EMPEL
 
Welkom op mijn website voor fysiotherapie

AVG Privacy Policy

 

 

 

 


Privacy Policy

 

Fysiotherapie A.Smeets Den Bosch Maaspoort en Empel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie A.Smeets Den Bosch Maaspoort en Empel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie A.Smeets Den Bosch Maaspoort en Empel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten/patiënten of leveranciers hulpmiddelen/software Intramed, zorgverzekeraars, Vecozo

Persoonsgegevens van klanten/patiëntgen of leveranciers worden door Fysiotherapie A.Smeets Den Bosch Maaspoort en Empel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinde;

-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie A.Smeets Den Bosch Maaspoort en Empel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         (Zakelijk) Telefoonnummer;

-         (Zakelijk) E-mailadres;

-         Geslacht;

-     Identiteit gegevens (rijbewijs nummer of paspoort nummer of identiteitsbewijs nummer);

-     BSN nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie A.Smeets Den Bosch Maaspoort en Empel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 


AVG verklaring afgegeven 31-05-2018


 
 
 
 
Kaart
Opbellen
Info